Що таке економічна система?

Що таке економічна система?
Т. А. Фролова
Таганрог: ТРТУ, 2006
Тема 1. БАЗОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ
3. Економічні системи
Економічні системи це
сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, що утворюють певну
цілісність, економічну структуру суспільства.

1. Доіндустріальне суспільство. У доіндустріальну епоху панувало
натуральне сільськогосподарське
виробництво.

Людина був включений в біологічні цикли природи, був
змушений підлаштовуватися під них. Виробництво носило обмежений, локальний
характер.

Відсутність громадського
поділу праці, замкнутість, самозабезпеченість ресурсами, а також
задоволення всіх потреб за рахунок власних ресурсів становлять
головні риси натуральної форми господарства. Технічні винаходи і передові
виробничі навички поширювалися вкрай повільно, т. к. в умовах
панування натурального господарства рівень продуктивності праці одного
господарства не впливав на інше.

Виробники спиралися на силу
традиції, тому таку економічну систему називають
традиційною. 2. Індустріальне суспільство. Промислова революція означала якісний
стрибок у розвитку продуктивних сил, заміну природних продуктивних
сил громадськими в якості ведучого і визначального типу.
У процесі переростання
мануфактурного виробництва в фабричне відбувалися глибокі зміни в
зміст і характер праці.

Індустріальний працю витіснив аграрний, місто
потіснив село. Товарно-грошові відносини набули загальний характер.

Поглиблюється поділ праці, розвивається його спеціалізація, кооперація
і комбінування. Тим самим створюються передумови для ослаблення залежності не
тільки від зовнішньої природи, а й від обмежених біологічних можливостей
самої людини (його фізичної сили, швидкості руху, слуху і т. д.). Все це
висуває нові вимоги до форм організації бізнесу, раціональному
використанню всіх ресурсів, розвитку наукової організації праці, виробництва та
управління. 3. Постіндустріальне суспільство.

У ході НТР наука перетворюється на безпосередню
продуктивну силу, виникає постіндустріальна економіка. Центр ваги
переноситься в невиробничу сферу.

У сучасній економічній системі
лімітуючим фактором стають інформація і накопичені знання. НТР створює передумови для розвитку відносин
вільної індивідуальності. Особистість виступає як самоціль загальнолюдського
розвитку, одночасно будучи знаряддям прогресу.

г) змішана економіка. Командна економіка. Це система, в якій
домінує суспільна власність на засоби виробництва, колективне
прийняття економічних рішень, централізоване керівництво економікою
допомогою державного планування. Характерною рисою командної
економіки є монополізм виробництва, який в кінцевому підсумку гальмує
НТП. Державне регулювання цін, монополізм виробництва закономірно
породжують економіку дефіциту.

Парадокс полягає в тому, що дефіцит виникає
в умовах загальної зайнятості і поной завантаженні виробничих потужностей. Змішана економіка.

Це такий тип суспільства,
який синтезує елементи перших двох систем. Головна роль відводиться ринку,
який відчуває на собі вплив активної діяльності держави, а також
досвіду і традицій країни.

Що таке економічна система?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий