Властивості інформації

Властивості інформації
Зупинимося детальніше на розкритті поняття інформація. Розглянемо наступний перелік: технічна інформація і т. д. Напевно, кожен погодиться, що в цьому переліку наведено далеко не всі види інформації, так само як і з тим, що від наведеного переліку мало пуття. Цей перелік не систематизований. Для того щоб класифікація за видами була корисною, вона повинна бути заснована на певній системі.

Зазвичай при класифікації об’єктів однієї природи в якості бази для класифікації використовується те чи інше властивість (може бути набір властивостей) об’єктів. Як правило, властивості об’єктів можна розділити на два великі класи: зовнішні і внутрішні властивості. Внутрішні властивості це властивості, органічно властиві об’єкту. Вони зазвичай приховані від вивчає об’єкт і проявляють себе непрямим чином при взаємодії даного об’єкта з іншими. Зовнішні властивості це властивості, що характеризують поведінку об’єкта при взаємодії з іншими об’єктами.

Пояснимо сказане на прикладі. Маса є внутрішньою властивістю речовини (матерії). Проявляє ж вона себе у взаємодії або в ході деякого процесу.

Звідси з’являються такі поняття фізики, як гравітаційна маса і інерціальна маса, які можна було б назвати зовнішніми властивостями речовини. Подібне розділення властивостей можна привести і для інформації. Для будь-якої інформації можна вказати три об’єкти взаємодії: джерело інформації, приймач інформації (її споживач) і об’єкт або явище, які дана інформація відображає.

Тому можна виділити наступні зовнішні властивості. Якість інформації узагальнена позитивна характеристика інформації, що відображає ступінь її корисності для користувача. Показник якості одне з важливих позитивних властивостей інформації (з позиції споживача). Будь-яке негативне властивість може бути замінено зворотним йому, позитивним.

Найчастіше розглядають показники якості, які можна виразити числом, і такі показники є кількісними характеристиками позитивних властивостей інформації. Як виявляється з наведених визначень, для того, щоб визначити набір найважливіших показників якості, необхідно оцінити інформацію з точки зору її споживача. частина інформації відповідає його запитом, його вимогам і таку інформацію називають; а частина ні, і її називають нерелевантною; вся інформація релевантна, але її недостатньо для потреб споживача; якщо отриманої інформації достатньо, то таку інформацію природно назвати повною; отримана інформація несвоєчасна (наприклад , застаріла); частина інформації з визнаною споживачем релевантної може виявитися недостовірною, тобто містить приховані помилки (якщо частина помилок споживач виявляє, то він зіпсовану інформацію попросту відносить до нерелевантною); інформація має незручні для споживача форму або об’єм. Огляд наведених ситуацій дозволяє сформулювати такі визначення властивостей інформації. Релевантність здатність інформації відповідати потребам (запитам) споживача.

Повнота властивість інформації вичерпно (для даного споживача) характеризувати відображається об’єкт та / або процес. Своєчасність здатність інформації відповідати потребам споживача в потрібний момент часу. Достовірність властивість інформації не мати прихованих помилок.

Доступність властивість інформації, що характеризує можливість її отримання даними споживачем. Захищеність властивість, що характеризує неможливість несанкціонованого використання або зміни. Ергономічност’ властивість, що характеризує зручність форми або обсягу інформації з точки зору даного споживача.

Крім того, інформацію можна класифікувати з на такі види: політичну, технічну, біологічну, хімічну і т.д. Це, по суті, класифікація інформації по споживачеві. Узагальнено характеризує якість інформації, часто використовують наступне визначення.

Логічна, адекватно відображає об’єктивні закономірності природи, суспільства і мислення це є наукова інформація. Зауважимо, що останнє визначення характеризує не взаємовідношення інформація-споживач, а взаємовідношення інформація відбиваний об’єкт / явище, тобто це вже наступна група зовнішніх властивостей інформації. Тут найбільш важливим є властивість адекватності. Адекватність властивість інформації однозначно відповідати отображаемому об’єкту або явища.

Адекватність виявляється для споживача внутрішньою властивістю інформації, проявляющем себе через релевантність і достовірність. Серед інформації найважливішими є обсяг (кількість) інформації та її внутрішня організація, структура. Про обсяг та кількість інформації мова піде в наступних розділах, а за способом її внутрішньої організації інформацію поділяють на дві групи: 1. Дані або простий, логічно невпорядкований набір відомостей.

2. Логічно впорядковані, організовані набори даних. деякої структури (звідси часто використовуваний термін структура даних). знання.

Знання на відміну від даних являють собою інформацію не про якийсь одиничному і конкретному факті, а про те, як влаштовані всі факти певного типу. Нарешті, поза полем нашого зору опинилися властивості інформації, пов’язані з процесом її зберігання. Тут найважливішим властивістю є живучість здатність інформації зберігати свою якість з плином часу. До цього ще можна додати властивість унікальності.

Унікальною називають інформацію, що зберігається в єдиному екземплярі. Таким чином, ми описали основні властивості інформації, а відповідно і визначили базу для класифікації її за видами.

Властивості інформації

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий